01.යෝග්‍යතා සහතිකය

යම් ඉඩමක් පදිංචිය සදහා හිතකරද යන්න මෙමගින් පරික්ෂා කල හැක.

02.ඉඩමට අදාළ පිඹුර සහ පෙර පිඹුර

විකිනීමට නියමිත ඉඩම ඔප්පුවෙ උපලේඛණයේ සදහන් වන ඉඩම යනනත්, පිඹුරු එකින් එක සම්බන්ධ වී ඇද්ද යන්නත් අදාල පළාත් පාලන ආයතනය මගින් පිඹුර අනුමත කර ඇත්ද යන්නත් මෙමගින් දැනගත හැකිය.

03.හිමිකම් සහතිකය

ඉඩමට අදාළ වරිපනම් ලේඛණයේ සදහන් වන්නේ විකුනුම්කරුගේ නම ද යන්න මෙමගින් දැනගත හැකිය.

04.නොපවරා ගැනීමේ සහතිකය

වරිපනම් හෝ සංවර්ධන බදු නොගෙවන විට එය අය කර ගැනීම සදහා ඉඩම පවරා ගැනීමට අධිකරණ නීයෝගයක් ලබාගැනීම අදාල පළාත් පාලන හැකියාව ඇත.එලෙස පවරා ගැනීමට අදහසක් නොමැතිනම් නොපවරා ගැනීමේ සහතිකය නිකුත් කරතු ලැබේ.

05.අදාල ඉඩම සම්බන්ධයෙන් ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යාලයේ තිබෙන වාර්තා

අදාල ඉඩම සම්බන්ධ හිමිකම් දම්වැල, නිරවුල්අයිතිය, වෙනත් බැදීම් හා නඩුහබ හෝ තහනම් දැන්වීම්, තිබේද යන්න මෙමගින් දැනගත හැකිය.

06.හිමිකම් ඔප්පුව සහ එම ඔපපුවේ දෙවන පිටපත

ඔබවෙත ඉදිරිපත් වී ඇති ඔප්පුව සත්‍ය ඔප්පුවක් ද යන්නත්, යම් යම් කොන්දේසි මත පැවරීම සිදුකර ඇද්ද යන්නත් සහ මුද්දර ගාස්තු ගෙවා නිසි ලෙස ලියා සහතික කර ඇත්ද යන්නත් දැන්ගැනීම ස`දහා මෙය ප‍්‍රයොජනවත් වේ.

07.ගොඩනැගිලි සැලැස්ම

යෝග්‍යතා සහතිකය නිකුත් කරනු ලබන්නේ ගොඩනැගිලි සැලැස්ම අනුමත වුවහොත් පමණි.

08.ඇටර්නි බලපත‍්‍ර

අදාල ඉඩම විකුණනු ලබන්නේ ඇටර්නි බලපත‍්‍රය හරහා ඇටර්නි බලකරුවෙකු විසින් නම් අදාල බලපත‍්‍රය නිසිලෙස ලියාපදිංචි කොට තිබේද යන්න පරීක්ෂා කළ යුතුය.

09.නඩු තීන්දු

අදාල ඉඩම හිමිව ඇත්තේ යම් නඩු තීන්දුවක් ප‍්‍රකාරව නම් එම නඩු තීන්දුවේ සහතික කරන ලද පිටපත්ද පරීක්ෂා කල යුතුය.

10.වීදි රේඛා සහතිකය

අදාල ඉඩම හෝ එහි කොටසක් මාර්ග පුළුල් කිරීම ස`දහා යටත් වන්නේ ද යන්න මෙමගින් පරික්ෂා කළ හැක.