පිටුවල ඇල්පිටිය ඉඩමක් විකිණීමට
පිටුවල ඇල්පිටිය ඉඩමක් විකිණීමට
Rs.27,800,000

පිටුවල ඇල්පිටිය 4 කණුව නිරවුල් ඔප්පු සමග ප්‍රධාන පාරම මීටර් 20-50 අතර ඉතා අගනා ඉඩමක් විකිණීමට.දෙස් විදෙස් ආර්ශණය දිනාගත් අඩාහැලෙන ඇල්ලට ඉතා සමීපයි.පර්චසය රු.200,000.පවතින වටිනාකම මත මිල ගණන් කතා කරගත හැකිය.

Property Type:
Land
Situation:
Other
Size of land area:
139 Perches
Province:
Southern Province
District:
Galle District
City:
Elpitiya
Type of sale:
Sale
Contact Number:
0764129182
Loan Calculator
Use our loan calculator to calculate payments over the life of your loan. Enter your information to see how much your monthly payments could be. You can adjust length of loan, down payment and interest rate to see how those changes raise or lower your payments.

Price *

Interest Rate *

%

Period (months) *

Down Payment

Rs.

Monthly Payment

-

Total Interest

-

Total Payments

-

Title and other fees and incentives are not included in this calculation, which is an estimate only. Monthly payment estimates are for informational purpose and do not represent a financing offer from the seller of this property. Other taxes may apply.

Adrian P
Private seller

Send message

  පිටුවල ඇල්පිටිය ඉඩමක් විකිණීමට

  Rs.27,800,000
  Offer ID 23390
  Adrian P
  Private seller
  Property Type:
  Land
  Situation:
  Other
  Size of land area:
  139 Perches
  Province:
  Southern Province
  District:
  Galle District
  City:
  Elpitiya
  Type of sale:
  Sale
  Contact Number:
  0764129182
  ‘Sell or Buy Land and building for Sale, Property, or House for Rent or sale in Colombo or any region in Sri Lanka – Post your advertisement on idam.lk – Fastest growing property and real estate website in #Sri Lanka‘
  Copyright © Idam.lk 2020. All rights reserved.