අතුරුගිරියේ අභයතිස්ස මාවතේ මිලේනියම් සිටි කලාප 5 ඉදිරිපිට නව නිවස

697 අතුරුගිරිය හරහා කඩුවෙල හෝමාගම බස්පාරේ සිට මීටර් 150

අතුරුගිරිය නගරයට කිලෝමීටර් 1.7 දුරින්

පර්චස් 9.70

නව නිවසනිවස වර්ග අඩි 1225

කාමර 3

බාත්රූම් 2

සාලය කෑම කාමරය, මුළුතැන්ගෙය

ආලින්දයකින් සමන්විතයි, පැන්ට්‍රිකබර්ඩ්

මුලුගෙයම 2×2 ටයිල්, පිනිසින් වහල රෝලර් ගේට් cctv කැමරා

වාහන 4ක්‌ නැවැත්වියහැක

මිල රු.11.800000/=

Call-0773336480