බදුල්ල කලුගල්පිටිය ඉඩමක් ව්කිනේ
සින්නක්කර ඔප්පු
නගරසභා සීමාව
පචස් 7.24
නගරයට විනාඩි 5
අඩි 8 මාර්ගය
1850000.00
0715589714

If you want to publish an ad like this on our website for free, join our facebook group.