කතරගමත් තිස්සමහාරාමයත් අතර රන්මිනිතැන්න පෙදේශයේ ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට 750m දුරින්

සුන්දර පරිසරයක පිහිටා ඇති පර්චස් 25ක පමණ

බලපත්‍රලාභි ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිණීමට

ඉඩම කාර්පට් පාරට මුහුනලා පිහිටා ඇත

ඉඩමට අසලින් වෙනත් ගමකටයෑමට වෙනම 12 අඩි පාරක් ඇත

ඉඩම අසලම ජලය හා විදුලිය ඇත

මෙම ඉඩමට බලපත්‍ර ඇති අතර මේ වන විට ඔප්පු ලබාදෙන බැවින් මිලදි ගන්නා අයට ඔප්පුව සදා ගැනිමට අවශ්‍ය කටයුතු සලසා දෙනු ලැබේ

වයාපාර කටයුතුවලට හෝ පදිංචියට වඩාත් සුදුසුයි

කතරගම නගරයට 8km.

තිස්සමහාරාමය නගරයට 8km

කාවන්තිස්සපුර පාසලට 1km

මිල ලක්ෂ 07යි

මුදල් හදිස්සියක් බැවින් ඉක්මනින් ගන්නවානම් මිල යම් වෙනසක් කරගත හැක

මේ පෙදේශයේ ඉඩමක් මේ මිලට ගත නොහැකි අතර මුදල් හදිස්සියක් නිසාම මේ මුදලට දෙනු ලැබේ

Call-0718717919

0740397919

0786880619