ශ්‍රී ලංකාවේ භාවිතා වන ඉඩම් ඔප්පු වර්ග සහ ඒවා විකිණීමේදී වැදගත් වන කරුණු.

ශ්‍රී ලංකාවේ භාවිතා වන ඉඩම් ඔප්පු වර්ග සහ ඒවා විකිණීමේදී වැදගත් වන කරුණු.

idam.lk Team
September 23, 2021
ශ්‍රී ලංකාවේ භාවිතා වන ඉඩම් ඔප්පු වර්ග සහ ඒවා විකිණීමේදී වැදගත් වන කරුණු. ඇත්තටම ඉඩමක් කියල අදහස් කරන්නේ...
COVID-19 තත්වය නිසා ඔබේ ඉඩම විකුණා ගන්න අපහසුයිද?  විසඳුම මෙන්න.

COVID-19 තත්වය නිසා ඔබේ ඉඩම විකුණා ගන්න අපහසුයිද? විසඳුම මෙන්න.

idam.lk Team
May 18, 2021
මේ වන විට අප සියල්ලන්ටම වසංගත තත්වය නිසා සංචරණ සීමා පැනවී තිබේ.නමුත්අප සියල්ලන්ගේම සෞඛ්‍යාරක්ෂාව තකා අපට හැකිතාක් නිවසට...
0 / 2
Land for sale in Arakawila...........
Rs.260,000
Meepe
Land
10 Perches
Land for sale in meewanapalana
Rs.280,000
meewanapalan
Land
10 Perches
💢Land for sale in induruwa
Rs.120,000
Kosgoda
Land
12 Perches
Land for sale in dodangoda....
Rs.260,000
Dodangoda
Land
10 Perches
Land for sale in neboda
Rs.120,000
Neboda
Land
10 Perches
logo
Copyright © idam.lk (Pvt) Limited. 2017 - 2022. All Rights Reserved.