අගනා පොල් ඉඩමක්

Rs. 3,000,000

අගනා පොල් ඉඩමක්

 

පොල් ගස් 30කට ආසන්න 

කොස් ගස් දෙකක්

තේක්ක ගස් 5ක් 

කඡු ගස් දෙකක් 

දිවුල් ගසක් 

ලිදක් ඇතුඑ අගනා ඉඩමක්

ID: 61203
Published: September 8, 2022
Views: 32
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Get more Details

Contact Number: +94771268056
2nd Contact Number: +94775141138
© 2022 idam.lk (pvt) LTD All Rights Reserved.