අතුරුගිරියට ළඟම ඉඩම අපෙන්

Rs. 1,175,000

අතුරුගිරිය නගරයට ආසන්නව ඉඩම වල්ගම හන්දිය සිට m 500 වාසි රැසක් අදම අමතන්න මොහාන් ආයෝජනයට මෙන්ම පදිංචියටත් සුදුසු පරිසරයක් සියලුම සහතික කිරීම් ලබාගෙන ඇත පොලී රහිත ණය රටවිරුවන් සදහා විශේෂ වට්ටම්

Send a message
ID: 75121
Published: October 31, 2022
Views: 39
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Park Properties Park Properties
Park Properties,No 326/D, Kaduwela Road, Malabe.

Get more Details

+94704210024
947 * * * * * * * * *
© 2022 Idam.lk (pvt) LTD All Rights Reserved.