ඇවරියවත්ත විකුණන බිම්කොටස්

Rs. 345,000

ඇවරියවත්ත විකුණන බිම්කොටස්

Several valuable plots are developed and sold close to Katunayake Avariawatta junction with all facilities.

 

කටුනායක ඇවරිවත්ත හන්දියට ආසන්නව සියලු පහසුකම් සහිතව වටිනා බිම් කොටස් කිහිපයක් සංවර්ධනය කර අලෙවි කෙරේ.

 

call thilakshi

Send a message
ID: 70908
Published: October 13, 2022
Views: 26
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Park Properties Park Properties
Park Properties,No 326/D, Kaduwela Road, Malabe.

Get more Details

+94704210017
947 * * * * * * * * *
© 2022 Idam.lk (pvt) LTD All Rights Reserved.