ඉඩම් වෙන් කරවා ගන්න පමුනුගම

Rs. 550,000

පමුනුගම මහා මාර්ගයට ආසන්නව වටිනා බිම් කොටස් රැසක් ලබා ගන්න

අදම බිම් කොටස් වෙන් කරවා ගන්න

අමතන්න තිලක්ශි

Send a message
ID: 79760
Published: November 25, 2022
Views: 16
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Park Properties Park Properties
Park Properties,No 326/D, Kaduwela Road, Malabe.

Get more Details

+94704210017
947 * * * * * * * * *
© 2022 Idam.lk (pvt) LTD All Rights Reserved.