කොස්ගොඩ නගරය ආසන්නව ඉඩමක්

Rs. 280,000

           kosgoda land

 

සියලු නාගරික පහසුකම් සහිත නේවාසික හා ව්‍යාපාරික බිම් කොටස්,

 

👉 සුපිරි වෙළඳසැල්

 

👉 අලුත්ගමට පහසුවෙන් ලඟාවිය හැකි පහසුකම් සහිත උසස් ජීවන රටාවක් සහිතව ජීවත් වීමට කැමති ඔබ සඳහාම වෙන් වූ සුරක්ෂිත බිම් කොටස්.

 

👉 මූලික ගෙවීම – ලක්ෂ 15යි.

 

👉 ඉතිරිය පොලී රහිත වාරික ගෙවීමේ ක්‍රම.

 

වැඩි විස්තර අමතන්න

 

ගෙවීමේ ක්‍රම

 

      ➡️මුලික ගෙවීම 40% (ලක්ෂ 15 අසන්නව )

 

ඉතිරිය මාස 24 පොලී රහිතව

Send a message
ID: 78432
Published: November 16, 2022
Views: 27
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Guardian Land Guardian Land
No.285, New Kandy Rd, Kothalawala, Kaduwela.

Get more Details

+94706946272
947 * * * * * * * * *
© 2022 Idam.lk (pvt) LTD All Rights Reserved.