ගෙවන්න ලබා ගන්න පන්නල ඉඩම්

Rs. 145,000

ගෙවන්න ලබා ගන්න පන්නල බිම් කොටස් රැසක් ලබා ගන්න…..

නේවාසික බිම් කොටස් අදම හිමි කර ගන්න🤝

පොලිය රහිතව අවුරුදු 3 (එනම් මාස 36) ගෙවන්න ලබා ගන්න🤝

බිම් කොටස වෙන් කරවා ගන්න

100,000/=

 

අදම් අප හා සම්බන්ධ වන්න බිම් කොටස් වෙන් කරවා ගන්න

 

වැඩි විස්තර දැන ගන්න අමතන්න තිලක්ශි 📲

Send a message
ID: 79232
Published: November 22, 2022
Views: 21
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Park Properties Park Properties
Park Properties,No 326/D, Kaduwela Road, Malabe.

Get more Details

+94704210017
947 * * * * * * * * *
© 2022 Idam.lk (pvt) LTD All Rights Reserved.