පන්නල ඉඩමක් අපෙන් ගන්න

Rs. 135,000

පන්නල කුලියාපිටි පාරේ බිම් කොටස් විකිණීමට ඇත

Slim line garment තවත් ආයතන රැසක් අතර පිහිටා ඇත

පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම ඇත රටවිරුවන් සඳහා විශේෂ වට්ටම්

අදම අමතන්න mohan

පොලී රහිතව අවුරුදු 3 ගෙවන්න මේ මාසය සඳහා පමණයි

Send a message
ID: 73763
Published: October 22, 2022
Views: 47
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Park Properties Park Properties
Park Properties,No 326/D, Kaduwela Road, Malabe.

Get more Details

+94704210024
947 * * * * * * * * *
© 2022 Idam.lk (pvt) LTD All Rights Reserved.