පන්නල – බිම් කොටස්

Rs. 125,000

කුරුනෑගල පන්නල නිදහස සොයන ඔබට අතේ ඇති මුදලට හොදම ඉඩමක්.පන්නල නගරයටම විනාඩි 10 කින් ලගාවන්න.ඉඩමයක් රැකියාවක් සොයන ඔබට දෙකම එකට.මාස් හෝල්ඩින් ආයතනය ලගින්ම.බිම්කොටස් සීමිතයි අදම අමතන්න.

 

නල ජලය

 

විදුලිය

 

සුපිරි බිම් කොටස්

 

Kurunegala Pannala is the best land for the money you are looking for. 10 minutes from Pannala city. You are looking for a land and a job. Near mass holding company. Plots are limited. Call today.

 

tap water

 

Electricity

 

Super plots thilakshi

Send a message
ID: 69540
Published: October 7, 2022
Views: 56
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Park Properties Park Properties
Park Properties,No 326/D, Kaduwela Road, Malabe.

Get more Details

+94704210017
947 * * * * * * * * *
© 2022 Idam.lk (pvt) LTD All Rights Reserved.