පොලිය නැතුව ගෙවන්න අලුත්ගම

Rs. 125,000

පොලිය නැතුව ගෙවන්න ලබා ගන්න අලුත්ම

පිංහේන හංදියට ආසන්නව වටිනා බිම් කොටස් රැසක් ලබා ගන්න

 

අදම අමතා වැඩි විස්තර දැන ගන්න

අමතන්න තිලක්ශි

070 421 0017

Send a message
ID: 79235
Published: November 22, 2022
Views: 18
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Park Properties Park Properties
Park Properties,No 326/D, Kaduwela Road, Malabe.

Get more Details

+94704210017
947 * * * * * * * * *
© 2022 Idam.lk (pvt) LTD All Rights Reserved.