පොලී නැතිව ගෙවන්න ගන්න ඉඩමක්

Rs. 120,000

මග්ගොන ,මුංහේන පිහිටි වටිනා බිම්කොටස් විකිණීමට ඇත

සංවර්ධනය කරමින් පවතින ඉඩමක් නිසා අඩුම මිල ගණන් යටතේ.

පදිංචියට මෙන්ම ආයෝජනයට කදිම අවස්ථාවක්.

වෙලකට මායිම්ව සුන්දර පරිසරයක පිහිටා ඇත.

ගාලුපාරට විනාඩි 5න්.

රටවිරුවන් සදහා විශේෂ වට්ටම් පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම පොලී රහිත ණය

Send a message
ID: 73304
Published: October 20, 2022
Views: 64
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Park Properties Park Properties
Park Properties,No 326/D, Kaduwela Road, Malabe.

Get more Details

+94704210024
947 * * * * * * * * *
© 2022 Idam.lk (pvt) LTD All Rights Reserved.