බිම් කොටස් ජා ඇල පමුනුගම

Rs. 525,000

පමුණුගම නගරයට ආසන්නව වටිනා බිම් කොටස් රැසක් ලබා ගන්න

 

මිගමුව මාර්ගයට ආසන්නව වටිනා බිම් කොටස් ලබා ගන්න

 

තෙකලා විදුලිය

පුලුල් මාර්ගය

නල ජලය

කොන්ක්‍රිට් කාණූ පද්දති ඇතුලුව සියලුම පහසුකම් සහිත බිම් කොටස් අප වෙතින් ලබා ගන්න

 

නිස්කලන්ක පරිසරයක හිමි කම් කියන්න ඔබත් කැමතිද එන්න අදම අප හා එක් වන්න

 

තිලක්ශි

Send a message
ID: 67856
Published: September 30, 2022
Views: 74
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Park Properties Park Properties
Park Properties,No 326/D, Kaduwela Road, Malabe.

Get more Details

+94704210017
947 * * * * * * * * *
© 2022 Idam.lk (pvt) LTD All Rights Reserved.