රුක්මලේ වල්ගම ඉඩමක් විකිණීමට

Rs. 1,250,000

A valuable plot of land close to Walgama junction is available for sale.

 

With all facilities.

 

Call today

 

වල්ගම හන්දියට සමීපව පිහිටි වටිනා බිම්කොටසක් විකිණීමට ඇත.

 

සියලු පහසුකම් සහිතයි.

 

අදම අමතන්න තිලක්ශි

Send a message
ID: 69078
Published: October 6, 2022
Views: 67
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Park Properties Park Properties
Park Properties,No 326/D, Kaduwela Road, Malabe.

Get more Details

+94704210017
947 * * * * * * * * *
© 2022 Idam.lk (pvt) LTD All Rights Reserved.