ශ්‍රී ලංකාවේ භාවිතා වන ඉඩම් ඔප්පු වර්ග සහ ඒවා විකිණීමේදී වැදගත් වන කරුණු.

ශ්‍රී ලංකාවේ භාවිතා වන ඉඩම් ඔප්පු වර්ග සහ ඒවා විකිණීමේදී වැදගත් වන කරුණු.

idam.lk Team
September 23, 2021
ශ්‍රී ලංකාවේ භාවිතා වන ඉඩම් ඔප්පු වර්ග සහ ඒවා විකිණීමේදී වැදගත් වන කරුණු. ඇත්තටම ඉඩමක් කියල අදහස් කරන්නේ...
COVID-19 තත්වය නිසා ඔබේ ඉඩම විකුණා ගන්න අපහසුයිද?  විසඳුම මෙන්න.

COVID-19 තත්වය නිසා ඔබේ ඉඩම විකුණා ගන්න අපහසුයිද? විසඳුම මෙන්න.

idam.lk Team
May 18, 2021
මේ වන විට අප සියල්ලන්ටම වසංගත තත්වය නිසා සංචරණ සීමා පැනවී තිබේ.නමුත්අප සියල්ලන්ගේම සෞඛ්‍යාරක්ෂාව තකා අපට හැකිතාක් නිවසට...
1 / 2
Lands for sale horana area
Rs.140,000
Horana
Land
12 Perches
Lands for sale in Horana
Rs.290,000
Horana
Land
10 Perches
Lands for sale Ja - Ela
Rs.540,000
Ja-Ela
Land
8 Perches
Lands for sale in Delgoda
Rs.190,000
delgoda
Land
12 Perches
Lands for sale in Malwana
Rs.375,000
Biyagama
Land
10 Perches
Horana land for sale
Rs.290,000
Horana
Land
12 Perches
Play Video about Land for sale katunayake
logo
Copyright © idam.lk (Pvt) Limited. 2017 - 2022. All Rights Reserved.